Sinh họat chuyên môn triển khai : Chương trình giáo dục phổ thông mới theo thông tư số 32/2018/TT-BGĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng bộ giáo dục đào tạo